RC revue

» Inzerce » Elektronická inzerce


Elektronická inzerce

Od 1.12.2007 umožňujeme využití reklamního prostoru na stránkách RC revue pro placenou inzerci. Tato služba je určena pro propagaci modelářských firem, výrobků a akcí, případně takového sortimentu, který s modelářstvím bezprostředně souvisí.

Reklama bude zobrazena na internetových stránkách časopisů RC revue a RC cars. Zákazník má možnost objednat předem zvolený počet zobrazení inzerce nebo dobu, po kterou bude inzerce zobrazována. V současné době vykazují reklamní pozice přibližně 144 000 měsíčně (4800 denně) dle počítadla Toplist (dohromady stránky RC revue a RC cars), na jedné pozici se budou střídat 4, nejvýše 5 bannerů. Přehledně ceny za jednotlivé formáty jak při objednání impresí tak času ukazují tabulky dole.

 

Rozměry inzerátů a formát

Full banner (468x60 px) horní pozice na stránce (1x) - velikost dat do 100 kB

Full banner (468x60 px) spodní pozice na stránce (1x) - velikost dat do 100 kB

Buttony šíře 120 px vlevo (4x) - podporované rozměry jsou:

 • Skycraper (120x600 px) - velikost dat do 300 kB
 • Vertical banner (120x240 px) - velikost dat do 100 kB
 • Button 1 (120x90 px) - velikost dat do 50 kB
 • Button 2 (120x60 px) - velikost dat do 30 kB

Všechny bannery mohou být ve formátu GIF, animovaný GIF nebo SWF

 

Slevy vázané na umístění

 • Horní pozice, full banner - plná cena
 • Spodní pozice, full banner - sleva cca 60%
 • Boční pozice vlevo - sleva cca 40% odpovídající ploše inzerátu

Tato sleva je již započtena do cen v tabulce uvedené níže

 

Množstevní slevy

Objednání podle impresí:

 • základní jednotkové množství je 10000 impresí
 • při objednání < 210000 impresí - plná cena
 • při objednání >= 210000 impresí sleva 25%
 • při objednání >= 420000 impresí sleva 30%
 • při objednání >= 840000 impresí sleva 50%
 • maximálně je možno objednat 1000000 impresí 

Objednání podle času:

 • základní jednotková doba je 1 měsíc
 • při objednání na < 3 měsíce - plná cena
 • při objednání na >= 3 měsíce sleva 25%
 • při objednání na >= 6 měsíců sleva 30%
 • při objednání na >= 12 měsíců sleva 50%
 • maximálně je možno objednat dobu 13 měsíců 

množstevní sleva nevylučuje uplatnění jiných slev

 

Pozvánky na akce zdarma

Zveřejnění pozvánek a upoutávek na veřejně přístupné nevýdělečné modelářské akce (bez vstupného nebo jakékoli jiné formy příspěvku od diváků) je zdarma. Tato služda může být poskytovatelem omezena, pozastavena nebo zrušena podle okamžitého vytížení reklamních pozic bez předchozího upozornění objednavatele vydavatelem. Pokud by došlo ke zneužití této služdy v tom smyslu, že by se jednalo o akci výdělečnou, bude zveřejnění zdarma okamžitě zablokováno a to i pro opakované budoucí pořádání akce a jiné akce stejného objednavatele. Banner musí být dodán hotový včetně přesného udání odkazu a dodržení ostatních podmínek. Zveřejnění zvýhodněných pozvánek je vždy v režimu času, tedy s udaným dnem začátku zobrazení a konce. Počátek zobrazení může být nejdříve 2 měsíce před prvním dnem průběhu akce, konec zobrazení nejpozději poslední den konání akce.

 

Příprava bannerů

Předpokládá se, že přípravu bannerů si zajistí objednavatel samostatně. Podmínky pro přípravu bannerů v redakci včetně cen připraví redakce později.

 

Způsob objednání, fakturace a platby

Objednávky prostoru pro inzeráty směřujte na RCR s.r.o., Dagmar Motyčková, Baranova 31, 130 00 Praha 3, tel.: 222 221 543, mobil: 774 777 794, fax: 222 221 546. Optimální je zaslat údaje na e-mail: obchod @rcrevue.cz . Máte-li možnost, zašlete po zaplacení obratem doklad o platbě na stejný e-mail, můžete tím urychlit zobrazení inzerce. Minimální objem jedné objednávky je 200 Kč bez DPH (21 %).

Objednávka musí obsahovat zvolenou velikost inzerátu, umístění (u full bannerů), dobu zobrazení inzerátu (případně datum počátku a konce) nebo počet impresí a konkrétní obsah inzerátu v požadovaném formátu včetně přesného odkazu, který má být inzerátu přiřazen. 

Objednavatel má právo změnit konkrétní obsah inzerátu, avšak nejdříve 1 měsíc po začátku zobrazení inzerátu předchozího.

 

Tabulka základní ceny v Kč při objednání podle impresí (cena za 10000 impresí):

 

<210000

>210000

>420000

>840000

468 x 60 horní pozice

200,00

150,00

140,00

100,00

468 x 60 spodní pozice

80,00

60,00

56,00

40,00

120 x 600 vlevo

276,90

207,70

193,80

138,50

120 x 240 vlevo

123,10

92,30

86,20

61,50

120 x 90 vlevo

50,80

38,10

35,50

25,40

120 x 60 vlevo

37,20

27,90

26,10

18,60

všechny uvedené veny jsou bez DPH (20 %)

 

Tabulka základní ceny v Kč při objednání podle času v měsících (cena za 1 měsíc):

 

     1 - 2

    3 - 5

  6 - 11

     >12

468 x 60 horní pozice

1200

900

840

600

468 x 60 spodní pozice

480

360

336

240

120 x 600 vlevo

1662

1246

1163

831

120 x 240 vlevo

738

554

517

369

120 x 90 vlevo

305

229

214

153

120 x 60 vlevo

223

168

156

112

všechny uvedené veny jsou bez DPH (20 %)

 

Ukázka velikosti podporovaných formátů zde

 


 

Všeobecné smluvní podmínky elektronické inzerce

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Elektronickou inzercí se rozumí poskytnutí inzertního prostoru na internetových stránkách společnosti RCR s.r.o. (dále jen vydavatel). Tato služba je určena pro propagaci modelářských firem, výrobků a akcí, případně takového sortimentu, který s modelářstvím bezprostředně a zjevně souvisí.

Přijetím závazné objednávky vzniká smlouva mezi vydavatelem a objednatelem. Podmínky smlouvy se řídí těmito Všeobecnými inzertními podmínkami měsíčníku RC revue a Obchodním zákoníkem v aktuálním znění. Podmínky vzniklé smlouvy je možné změnit pouze písemnou dohodou obou stran.

ZADÁNÍ INZERÁTU

Objednávky inzerátu, dispozice pro zveřejnění inzerátu, změny nebo storna přijímá vydavatel pouze písemně.

ZVEŘEJNĚNÍ INZERÁTU

Vydavatel nepřebírá odpovědnost za obsah a právní přípustnost inzerátu, kterou nese objednavatel inzerátu v plném rozsahu, vydavatel si současně vyhrazuje právo odmítnout inzerát z důvodu obsahu, technické úrovně nebo inzeráty, které jsou v rozporu s platnými zákony ČR či v rozporu se zájmy vydavatele. Veškeré náklady spojené se soudním či jiným řízením v souvislosti s obsahem inzerátu nese objednavatel inzerátu.

PLACENÍ INZERÁTU

Pokud není smlouvou stanoveno jinak, inzerát je fakturován obratem po doručení objednávky. Splatnost faktury je 14 dnů od vystavení. Inzerát bude zobrazen až po řádné úhradě faktury. Pokud by pozdní úhradou byla zkrácena objednaná doba zobrazení s pevně stanoveným koncem zobrazení, nemá objednavatel nárok na slevu nebo jakoukoli jinou kompenzaci zkrácení doby zobrazení.

UJEDNÁNÍ O CENÁCH

Změny tarifu vstupují v platnost dnem vyhlášení na internetových stránkách vydavatele a nevztahují se na již probíhající (uhrazené) obchodní případy, pokud není ve smlouvě stanoveno jinak. 

REKLAMACE

Veškeré reklamace je nutné zaslat vydavateli písemně, nejpozději do 21 dnů od počátku zobrazení inzerátu. Pokud není v této lhutě podána reklamace, má se za to, že inzerát byl zveřejněn řádně. 

STORNOVACÍ PODMÍNKY

Objednavatel může stornovat svou objednávku kdykoli před i v průběhu zobrazení inzerátu. V takovém případě vrátí vydavatel objednavateli částku odpovídající 50% poměrné části úhrady za nevyčerpanou část služby. Při objednání podle času se počítají pouze celistvé nevyčerpané měsíce, při objednání podle počtu impresí celistvé desítky tisíc impresí. Rozhodující je datum doručení storna vydavateli.